Wyłonienie, wybór i wdrożenie wartości firmowych – spółka tworząca rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych.

Klient oczekiwał wsparcia w procesie wyłonienia, wyboru i wdrożenia wartości firmowych.

Wyzwaniem było zaangażowanie pracowników w proces, aby znaleźć i zdefiniować wspólne wartości, które wspierają wizję i misję Klienta. Klientowi zależało aby do tych wartości można się było odwołać identyfikując kluczowe działania firmy oraz pracując z sytuacjami trudnymi – zarówno z klientem wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Cele projektu:

 1. Poszerzenie perspektywy Uczestników (spojrzenie na organizację oczami różnych interesariuszy: użytkowników, klientów, partnerów i pracowników będących w różnych rolach).
 2. Wybranie wartości, które najmocniej wspierają misję i wizję Klienta oraz tych, które łączą się z osobistymi wartościami Uczestników.
 3. Przełożenie wybranych wartości na zachowania i procesy oraz ich zdefiniowanie.  

Liczba osób:

50 osób, pracownicy wszystkich działów

Metody pracy:

 • formuła coachingowa; 
 • role-playing;
 • podejście antycypacyjne (spojrzenie w przyszłość) oraz lateralne (z nowej perspektywy); 
 • wykorzystanie pracy prawej półkuli (np. wizualizacje, transformowanie, metafory, skojarzenia);
 • uwzględnienie modelu dynamiki spiralnej C.W. Graves’a.

Opis:

Realizacja projektu umożliwiła wyłonienie, wybór i wdrożenie wartości firmowych. Kluczowa dla projektu była komunikacja: poinformowanie pracowników o procesie oraz zaangażowanie osób chętnych do pracy nad wyłonieniem wartości Klienta. Proces został podzielny na etapy, które obejmowały różne szczeble organizacji. Po realizacji każdego z etapów Klient otrzymał raport podsumowujący działania, opisujący wnioski i przedstawiający rekomendacje.

Efekty:

 • identyfikacja kluczowych sytuacji biznesowych oraz zachowań i postaw wspierających wdrażanie projektu w organizacji;
 • wspólne zdefiniowanie kluczowych wartości;
 • analiza zachowań i strategii biznesowych w kontekście wartości;
 • wypracowanie kodeksu etycznego w formule partycypacyjnej.